ल्होवा - नेपाली - अङ्‍ग्रेजी शब्दकोष

 

सर्बाधिकार

SIL International

HIS Nepal

© २०18 SIL International®

 

 

प्रकाशक:
Webonary.org
SIL International®

sil

यो  ल्होवा - नेपाली - अङ्ग्रेजी शब्दकोश लाई SIL International र हिज नेपाल  (संस्करण २०18 बि.सं.) भन्‍न सकिन्छ। Lhowa - Nepali- English Dictionary. SIL International and HIS Nepal.