Nepali - Lowaअ- मा- पू.स.
अँध्यारो नाक्‍धीङी वि.; मीनाक्‍पा वि.; साबु मेगीन वि.
अंश आङसा ना.
अंश बाँड्नु ग्‍यु घोगीन क्रि.प.
अकृतज्ञ ङो मेगीन वि.
अक्षर यीक्‍सु ना.
अक्सर धुगा ना.
अगाडि दोला ना.; धोङ ना.यो.
अगुवाइ गोजेक ना.
अगेनो छीक्‍टु ना.
अगौटे फी़क ना.
अगौटे चढाउनु फी़क पुगीन क्रि.प.
अग्लो थोवा वि.; रीङबो वि.; रीङा वि.
अग्लो काँध चागो क्षे वि.
अघाउनु फो डावा क्रि.प.
अघाडि एन्‍ला संयो.
अघि एल्‍ला ना.
अघि पुग्नु एन्‍ला ॱलेप्‍कीन क्रि.प.
अघिल्लो एम्‍मा वि.
अघिल्‍लो वर्ष नाङी क्रि.वि.
अङ्क आङडाङ ना.; ईङगी ना.
अङ्गुर घुटुम ना.
अङ्ग्रेजी ईन्‍जी ना.
अङ्ग्रेजी भाषा ईन्‍जी केक ना.
अङ्‌कुश गुक ना.
अचकाली हारा ना.
अचम्म लाग्नु ॱहाङ सागीन क्रि.प.
अचानक ॱहाताक्‍पाला क्रि.वि. ; ॱहाप्‍ताक्‍पाला क्रि.वि. ; ॱहाप्‍‍तामाला क्रि.वि. ; ॱहाप्‍ताला क्रि.वि. ; ॱहोप्‍ताला क्रि.वि.
अचार आचार ना.
अछुत मेच्‍चा क्षुच्‍चा ना.
अजिनोमोटो स्‍यामी ना.; हो़च्‍यीन ना.
अझ गोलाकर कोरा वि.
अझ पनि धोराङा क्रि.वि. ; याङदा संयो.
अझ भित्र बुक्‍ला ना.
अट्ठाइस ङीस्‍यु च्‍याप्‍ग्‍येक सङ्‌.
अठचालीस श्‍यीप्‍च्‍यु श्‍याप्‍ग्‍येक सङ्‌.
अठतीस सुम्‍च्‍यु सोप्‍ग्‍येक सङ्‌.
अठसट्ठी ढुक्‍च्‍यु राप्‍ग्‍येक सङ्‌.
अठहत्तर धी़न्‍च्‍यु धो़न्‍ग्‍येक सङ्‌.
अठार चाप्‍ग्‍येक सङ्‌.
अठासी ग्‍याजु ग्‍याप्‍ग्‍येक सङ्‌.
अडेस लाग्नु ॱङयेगीन क्रि.
अडेस लिएर ॱङयेरी ना.
अडेस लिनु ॱङयेगीन क्रि.
अड्किनु गाक्‍कीन क्रि.
अण्ड घोङा ना.
अण्डको बोक्रा घोङरूक ना.
अण्डा कोष घोङदोक ना.
अति धुजुङ मेगीन क्रि.वि. ; बेराङने क्रि.वि. ; ॱमीच्‍यी‍‍की क्रि.वि. ; ॱमीच्‍यीकी क्रि.वि.
अति आवश्यक ॱनेक्‍छा वि.